Art. 18 RWM (Regeling Wapens en Munitie)
Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze regeling wordt van het verbod in artikel 14, eerste lid, 22, eerste lid, 26, eerste lid,  en 31, eerste lid, van de wet vrijstelling verleend voor het doen binnenkomen of uitgaan, vervoeren, voor handen hebben en overdragen van:

a. vuurwapens die voor gebruik als zodanig ongeschikt zijn gemaakt op de wijze, beschreven in bijlage II bij deze regeling;
b. vuurwapens die zijn vervaardigd voor 1 januari 1870.
c. vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers, pistolen en combinatiewapens die ontworpen en bestemd zijn om te worden geladen met;
1. losse kogels en zwart kruit;
2. patronen, uitgezonderd randvuurpatronen in het kaliber .22 en centraalvuurpatronen;
d. vuurwapens in de vorm van geweren en pistolen, niet zijnde revolvers, die ontworpen en bestemd zijn om te worden geladen met patronen waarvan de voortdrijvende lading bestaat uit zwart kruit of alleen onstekingsas, met uitzondering van randvuurpatronen in het kaliber .22 met een patroonlengte van meer dan 18mm;
e. geschut dat ontworpen en bestemd is om te worden geladen met losse projectielen en zwart kruit, los of in kardoezen;
f. kennelijk gebruikte lege patroon- en kardoezhulzen bestemd voor dan wel deel uitmakend van een verzameling;
g. patroonmagazijnen en patroonhouders voorzover het personen betreft die bevoegd zijn de wapens of munitie waarvoor deze voorwerpen bestemd zijn voorhanden te hebben;
h. munitie en onderdelen van munitie van categorie III, uitsluitend voor de houders van een verlof tot het voorhanden hebben van munitie van categorie III, voor zover:
1.  de munitie of onderdelen van munitie passen binnen de op dit verlof omschreven specialisatie;
2. munitie met een kaliber boven de 12,7mm (.50) niet voorzien is van brisante lading; en
3. munitie met een kaliber boven de 19mm niet voorzien is van brisante ladingen en bovendien geen voortdrijvende ladingen bevat; met dien verstande dat de bevoegdheden van de houder van het verlof tot voorhanden hebben van munitie van categorie III met betrekking tot munitie van categorie II niet verder reiken dan die met betrekking tot de munitie van categorie III;
i. projectielen en hulzen, eventueel samengevoegd tot patronen, die een onderdeel vormen van een monster-, verzamel- of overzichtsbord, voor zover zij niet zijn voorzien van een ontstekende, voortdrijvende of brisante lading en voorzover zij op deugdelijke wijze permanent op het bord bevestigd zijn.

2. De vrijstellingen zoals vermeld onder c, d en e zijn uitsluitend van toepassing op wapens die zijn vervaardigd voor 1 januari 1945.